Privacybeleid

Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 • Euro2deal.nl: de gebruiker van deze privacy statement: Euro2deal.nl; gevestigd aan de Hellingweg 98d te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60.32.68.75;
 • bezoeker: de bezoeker van de website;
 • klant: de bezoeker van de website die een account heeft aangemaakt op de website en/of die een bestelling via de website geplaatst heeft;
 • website: de website www.euro2deal.nl.

Persoonsgegevens

Voor Euro2deal.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Euro2deal.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Doeleinden van de verwerking

Euro2deal.nl verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Euro2deal.nl verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst met de klant;
 • het leveren van de door de klant bestelde producten;
 • het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
 • om de klant op de hoogte te houden van nieuws over en/of aanbiedingen van Euro2deal.nl.

Versturen van digitale nieuwsbrieven

De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Euro2deal.nl. Bij het plaatsen van een bestelling kan de klant aanvinken of hij nieuwsbrieven van Euro2deal.nl wenst te ontvangen. Heeft de klant aangevinkt dat hij nieuwsbrieven wil ontvangen, dan wordt periodiek een nieuwsbrief naar de klant gestuurd.

De klant kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

Euro2deal.nl zal de klant niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Het recht van verzet

De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

 • elektronisch naar het e-mailadres: klantenservice@euro2deal.nl;
 • door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Euro2deal.nl zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

Het is Euro2deal.nl toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:

 • indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 • ter bescherming van de rechten of het eigendom van Euro2deal.nl;
 • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 • bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 • het noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten.

Door Euro2deal.nl ingeschakelde derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders of transportbedrijven, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Beveiligingsmaatregelen 

Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Euro2deal.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Euro2deal.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen. 

Opvragen en corrigeren van gegevens

De klant kan via het e-mailadres klantenservice@euro2deal.nl bij Euro2deal.nl opvragen welke gegevens Euro2deal.nl van de klant bijhoudt.

Op verzoek van de klant worden de persoonsgegevens van de klant gecorrigeerd.

Contact

Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Euro2deal.nl niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Euro2deal.nl opnemen.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres klantenservice@euro2deal.nl bij Euro2deal.nl worden ingediend.

Wijzigingen 

Euro2deal.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Euro2deal.nl raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.